0  | Winkelwagen

Vragen over een product ? Bel dan 0546 87 27 77. Ma t/m Vr van 09.00 tot 17.00 - De Kantoorgroothandel | De totaal leverancier voor de gehele kantooromgeving

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Kantoorgroothandel

 

Artikel 1 – Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.
a. Axxist “de Kantoorgroothandel 1” is een besloten vennootschap en is gevestigd en kantoorhoudend te Almelo, geregistreerd onder nummer 56688482 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland.
b. Wederpartij is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Axxist “de Kantoorgroothandel 1” is aangegaan met betrekking tot door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” te leveren producten en/of diensten.
c. Onder overeenkomsten wordt verstaan: alle overeenkomsten gesloten met Axxist “de Kantoorgroothandel 1” die betrekking hebben op producten of diensten van Axxist “de Kantoorgroothandel 1”.
Onder huurovereenkomst wordt verstaan: een tussen Axxist “de Kantoorgroothandel 1” en Wederpartij, zijnde huurder, afgesloten huurovereenkomst met betrekking tot door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” te leveren producten.
d. Onder producten wordt verstaan: de producten te leveren door Axxist “de Kantoorgroothandel 1”.
e. Onder diensten wordt verstaan: de diensten te verrichten door Axxist “de Kantoorgroothandel 1”.
f. Onder prijzen wordt verstaan: zowel prijzen van producten als prijzen voor het verrichten van diensten.
g. Verbruiksmaterialen zijn alle voor de machine noodzakelijke materialen die aan slijtage en/of vervanging onderhevig zijn bij normaal gebruik van de machine waarvan uitgezonderd papier.
h. Onder afdruk wordt verstaan afdruk formaat A4.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. De klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Axxist “de Kantoorgroothandel 1” ;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” .

 Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, koop- of verkoopovereenkomsten met betrekking tot de door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” te leveren producten en/of te verrichten diensten.
2.2. Alle aanbiedingen van Axxist “de Kantoorgroothandel 1”, in welke vorm ook gedaan, zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geheel vrijblijvend.
2.3. Opgave en specificatie van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” betreffende maat, capaciteit, prestatie en/of resultaten, al dan niet voorkomend in afbeelding, catalogi, prijscourant, reclamemateriaal e.d., worden bij benadering verstrekt en binden Axxist “de Kantoorgroothandel 1” niet.
2.4. Overeenkomsten moeten door middel van een geschrift worden gesloten of bewezen. Is de overeenkomst door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” schriftelijk vastgelegd of bevestigd, door middel van een orderbevestiging dan geldt dit geschrift als verplicht volledig bewijs tussen partijen, behoudens tegenbewijs. Axxist “de Kantoorgroothandel 1” kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 - Identiteit van de onderneming

Axxist De Kantoorgroothandel, De Kantoorgroothandel

Twentepoort Oost 18a

7609 RG Almelo

Telefoonnummer: 0546 87 27 77

Openingstijden: werkdagen  ma Tm vrij  van 09.00 tot 17.00

Info@dekantoorgroothandel.nl

KvK-nummer: 56688482

Btw-identificatienummer: BTW nr. NL852262838.B.01

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst/meerwerk

4.1. Een door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Axxist “de Kantoorgroothandel 1” in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld ingeval van een schriftelijk aanbod, dan kan Axxist “de Kantoorgroothandel 1” dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van veertien dagen na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” nodig is.

4.2. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging zijdens de wederpartij die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke.

4.3. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van artikel 3.2., gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheden van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van de aansprakelijkheid van beide partijen jegens de andere en de beslechting van geschillen.

4.4. De aanvaarding, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging, die geen wezenlijke aanvulling of afwijking van het aanbod bevat, doet de overeenkomst tot stand komen tenzij Axxist “de Kantoorgroothandel 1” onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen. Indien de wederpartij van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” bij de aanvaarding verwijst naar de eigen algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van Axxist “de Kantoorgroothandel 1”. Indien de wederpartij van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan is artikel 3.3. van toepassing en geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit een tegenbod.

4.5. Ingeval van een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen producten en/of te verrichten diensten door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” zullen door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” na schriftelijke bevestiging hiervan die producten en/of te verrichten diensten steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

4.6. Indien overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de overeengekomen producten en/of te verrichten diensten leiden tot meerwerk zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld en in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan indien de wederpartij zich daar niet binnen vijf werkdagen na schriftelijke kennisgeving daarvan door Axxist “de Kantoorgroothandel 1” schriftelijk tegen heeft verzet.

Artikel 5: Prijzen en tarieven

5.1. De prijs en het tarief welke de afnemer gehouden is te betalen, is de prijs of het tarief welke vermeld is bij de kostenopgave ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, uitgedrukt in Euro’s, tenzij schriftelijk een andere prijs werd overeengekomen.

5.2. De prijzen van de producten en tarieven van diensten vermeld op de kostenopgave van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” of genoemd in de overeenkomst, daaronder begrepen alle offertes en/of aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd op het moment van de orderacceptatie tenzij anders is overeengekomen.

5.3. Axxist “de Kantoorgroothandel 1” is bevoegd de hierboven onder artikel 4.1. genoemde prijs en tarief aan te passen tegen de dan geldende prijzen en tarieven indien de levering van producten en/of de te verrichten diensten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvinden, voor zover uit de overeenkomst niet anders blijkt. Dit laat evenwel onverlet de bevoegdheid van Axxist “de Kantoorgroothandel 1” tot doorberekening waartoe zij krachtens wetsbepaling gerechtigd is.

 Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Axxist “de Kantoorgroothandel 1” bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  te retourneren, conform de door Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Axxist “de Kantoorgroothandel 1”. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen aan te melden bij Axxist “de Kantoorgroothandel 1”. Axxist “de Kantoorgroothandel 1” zorgt er voordat het product wordt opgehaald bij de klant, deze kosten zijn voor rekening van de klant.
 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Axxist “de Kantoorgroothandel 1” heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de Axxist “de Kantoorgroothandel 1” bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Axxist “de Kantoorgroothandel 1” dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Axxist “de Kantoorgroothandel 1” kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Axxist “de Kantoorgroothandel 1” dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Axxist “de Kantoorgroothandel 1”tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties voor de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Axxist “de Kantoorgroothandel 1”geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Axxist “de Kantoorgroothandel 1 er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  Door Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ kan doen gelden.
 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan  Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 2. De garantietermijn van Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de klant.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Axxist “de Kantoorgroothandel 1”  voor zichzelf heeft bedongen.

 Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Axxist “de Kantoorgroothandel 1 te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant  heeft de Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Axxist “de Kantoorgroothandel 1 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Axxist “de Kantoorgroothandel 1, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’niet op, tenzij Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’, zal Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’ naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Axxist “de Kantoorgroothandel 1’’en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.